Zavřít
COMMANDER S střídavý měnič a MARSHAL aplikační rozhraní - Jednoduché aplikace jednoduše
+420 511 180 111 Pracovní dny 8 - 15 h

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné podmínky prodeje Produktů a Řídicích systémů pro podnikatele číslo: CPP1

Control Techniques Brno s.r.o.
Podnikatelská 2b,
612 00 Brno, Česká republika

Obchodní rejstřík KS Brno, oddíl C, vložka 14511
CT Vydání 10/2014

 1. Výklad pojmů
 2. Smlouva
 3. Platnost cenové nabídky a ceny
 4. Platba
 5. Dodací lhůta
 6. Vyšší moc
 7. Kontrola, testování a kalibrace
 8. Dodávka, riziko & majetkový titul
 9. Dokumentace a software
 10. Záruka
 11. Porušení partnerských a autorských práv
 12. Omezení odpovědnosti
 13. Zákonné a jiné předpisy
 14. Dodržování příslušných zákonů
 15. Případ neplnění závazku, platební neschopnost a zrušení
 16. Dodatkové podmínky
 17. Různé
 18. Podmínky platnosti nabídky
 19. Podmínky pro splnění dodávky/smlouvy

nahoru1. Výklad pojmů:

V těchto všeobecných podmínkách prodeje (dále jen "Podmínky prodeje") znamená "Prodávající" obch. společnost Control Techniques Brno s.r.o..; "Kupující" znamená osobu (fyzickou nebo právnickou), která zadává objednávku; "Zboží" znamená zboží (včetně jakéhokoliv Softwaru a Dokumentace, jak je definováno v čl. 9) popsané v Potvrzení objednávky Prodávajícím; "Služby" znamenají služby popsané v Potvrzení objednávky Prodávajícím; "Smlouva" znamená písemnou kupní smlouvu nebo smlouvu o dílo (včetně těchto Podmínek prodeje) uzavřenou mezi Kupujícím a Prodávajícím na dodávku Zboží a/nebo poskytování Služeb; "Smluvní cena" znamená dohodnutou cenu za Zboží a/nebo Služby splatnou Kupujícím Prodávajícímu a "Přidružená společnost Prodávajícího" znamená jakoukoliv společnost, která je v současné době přímo či nepřímo ovládána mateřskou společností Prodávajícího. Pro účely této definice je společnost přímo ovládána jinou společností či jinými společnostmi (nebo je její či jejich dceřinou společností), které vlastní 50 % či více na podílu nebo akcií, s nimiž je spojeno právo hlasovat na valné hromadě takové společnosti. Společnost je nepřímo ovládána jinou společností či společnostmi, pokud lze určit řadu společností počínající takovou jinou společností či společnostmi a končící výše uvedenou konkrétní společností, které jsou provázány tak, že každá společnost v řadě je přímo ovládána jednou nebo více společnostmi, které takové společnosti ve výše uvedené řadě předcházejí. "Analogové produkty" a "Digitální produkty" znamenají produkty, které jsou takto označeny na stránkách Control Techniques www.controltechniques.com/info, tak jak budou případně upravovány, a "Ostatní produkty" znamená jakékoli produkty mimo Analogových nebo Digitálních produktů.

nahoru2. Smlouva:

2.1 Veškeré objednávky musí být vystaveny písemně (není-li stranami dohodnuto jinak), jsou písemně potvrzovány dle Podmínek prodeje ( dále jen "Potvrzení objednávky" ) a musí obsahovat označení zboží a ceny objednaného Zboží bez DPH podle aktuálního katalogu Prodávajícího. Pro Prodávajícího nebudou závazné žádné podmínky předložené Kupujícím ani žádná prohlášení, záruky, ručení ani jiná tvrzení, která Prodávající neuvede v písemném Potvrzení objednávky, nebo výslovně písemně neschválí. 

2.2 Smlouva nabývá účinnosti v Den, kdy Prodávající písemně potvrdí objednávku Kupujícího ve formě Potvrzení objednávky nebo v Den splnění všech odkládacích podmínek sjednaných touto Smlouvou, podle toho, které datum nastane později (dále jen "Den účinnosti"). V případě, že se podrobné údaje o Zboží nebo Službách uvedené v cenové nabídce Prodávajícího liší od údajů uvedených v Potvrzení objednávky, platí údaje uvedené v Potvrzení objednávky.

2.3 Tuto Smlouvu lze upravovat a měnit pouze písemně a na základě dohody obou stran. Prodávající si však vyhrazuje právo provádět drobné úpravy a/nebo inovaci Zboží před dodávkou pod podmínkou, že nebude nepříznivě dotčena jakost a funkčnost Zboží, změněna Smluvní cena ani dodací lhůta

nahoru3. Platnost cenové nabídky a ceny:

3.1 Cenovou nabídku Prodávajícího (pokud nedojde k jejímu stažení) lze přijmout ve lhůtě stanovené touto cenovou nabídkou, nebo pokud tato lhůta není v nabídce stanovena, do třiceti dnů od data jejího vyhotovení.

3.2 Ceny jsou pevně stanovené pro dodávku ve lhůtě uvedené v cenové nabídce Prodávajícího a není v nich zahrnuta: (a) daň z přidané hodnoty a (b) jakékoliv podobné či jiné daně, poplatky, dávky nebo jiné podobné poplatky vzniklé mimo Českou republiku v souvislosti s plněním této Smlouvy.

3.3 Ceny (a) jsou stanoveny za Zboží dodané z výrobního závodu dle podmínek Incoterms EXW (Ex works) - tj. z místa expedice Prodávajícího a nezahrnují náklady na přepravu, pojištění a manipulaci, a (b) pokud není stanoveno jinak v cenové nabídce Prodávajícího a/nebo v Potvrzení objednávky, nezahrnují ani balné. Pokud bude Zboží zabaleno, jsou obaly nevratné

nahoru4. Platba:

4.1 Nedohodnou-li se účastníci Smlouvy jinak, je doba splatnosti ceny Zboží do čtrnácti dnů od data vystavení faktury: (a) v plné výši, bez započtení protipohledávky či srážky jakéhokoliv druhu (s výjimkou případů, kdy toto nelze ze zákona vyloučit); a (b) v měně uvedené v Potvrzení objednávky. Na Zboží bude vystavena faktura nejpozději do 15 dnů poté, co bude Kupujícímu oznámeno, že je Zboží připraveno k expedici. Služby budou vyúčtovávány měsíčně zpětně nebo, pokud budou vyúčtovány dříve, po jejich poskytnutí. Aniž by tím byla dotčena ostatní práva Prodávajícího, mezi účastníky Smlouvy byla dohodnuta výše zákonného úroku z prodlení se zaplacením jakéhokoli peněžitého plnění Kupujícího souvisejícího se Smlouvou 0,05% denně. Prodávající má právo na: (i) úročení jakékoliv částky v prodlení výše uvedeným úrokem z dlužné částky denně (nebo vyšší sazbou stanovenou příslušným zákonem) za každý i započatý den prodlení, po celou dobu prodlení; (ii) pozastavení plnění Smlouvy (včetně odstoupení od Smlouvy), pokud Kupující neprovedl platbu v době její splatnosti dle Smlouvy nebo jiné dohody nebo pokud se Prodávající důvodně domnívá, že Kupující výše uvedené pravděpodobně neučiní; a (iii) požadovat kdykoli takové přiměřené zajištění platby, které bude Prodávající považovat za odůvodněné

nahoru5. Dodací lhůta:

5.1 Pokud Prodávající nestanoví ve své cenové nabídce nebo v Potvrzení objednávky jinak, počínají všechny lhůty určené pro dodávku nebo splnění Smlouvy běžet ode Dne účinnosti Smlouvy.

5.2 Pokud bude Prodávající v prodlení nebo mu bude v důsledku jednání či nečinnosti Kupujícího nebo jeho zástupců (zejména v důsledku neuvedení specifikace a/nebo neposkytnutí všech údajů k pracovním náčrtům a/nebo informací, které Prodávající důvodně potřebuje k řádnému plnění svých závazků dle této Smlouvy) bráněno v plnění jeho závazků vyplývajících z této Smlouvy, bude dodací lhůta/lhůta ke splnění Smlouvy prodloužena a Smluvní cena odpovídajícím způsobem upravena.

5.3 Pokud dojde k prodlení v dodávce v důsledku jednání či nečinnosti Kupujícího nebo pokud bude Kupující informován, že je Zboží připraveno k odeslání, a Kupující dodávku z důvodu nikoli na straně Prodávajícího nepřevezme, případně nevydá odpovídající pokyny k přepravě, má Prodávající právo umístit Zboží do vhodného skladu na náklady Kupujícího. V takovém případě platí, že dodávka je splněna dnem umístění Zboží do skladu a nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího a Kupující je povinen provést odpovídající platbu za Zboží, Služby a vzniklé zvýšené náklady ve prospěch Prodávajícího.

nahoru6. Vyšší moc:

6.1 Plnění z této Smlouvy (s výjimkou závazku Kupujícího zaplatit veškeré částky splatné Prodávajícímu v souladu s touto Smlouvou) bude pozastaveno, pokud vzniknou překážky plnění nebo dojde k prodlení v plnění v důsledku okolností, které jsou mimo kontrolu dotčené strany, což zahrnuje zejména vyšší moc, válku, ozbrojený útok nebo teroristický útok, povstání, požár, výbuch, nehodu, povodeň nebo jiný přírodní živel, sabotáž, rozhodnutí či úkony vlády (zejména zákaz vývozu či opětovného vývozu nebo neudělení či odvolání příslušných povolení k vývozu) nebo pracovněprávní problémy, stávku, výluku nebo soudní příkaz. Prodávající není povinen dodat jakýkoliv hardware, software, poskytovat služby či technologie, pokud a dokud neobdrží nezbytná povolení či schválení nebo nemá nárok na všeobecná povolení či výjimky z povolení dle příslušných dovozních zákonů, zákonů o kontrole vývozu a sankčních práv, předpisů, nařízení a požadavků v jejich platném znění (včetně zákonů a předpisů Spojených států amerických, Evropské unie a jurisdikce, kde má Prodávající sídlo nebo ze které je Zboží dodáváno). Prodávající je přitom povinen vyvinout včas veškeré úsilí potřebné k tomu, aby tato potřebná povolení obdržel. Pokud jsou z jakéhokoliv důvodu výše uvedená povolení, schválení či souhlasy zamítnuty či zrušeny nebo pokud dojde ke změně jakéhokoliv příslušného práva, předpisu, nařízení či požadavku, která by zakazovala Prodávajícímu plnit tuto Smlouvu nebo by pro Prodávajícího či jeho Přidružené společnosti představovala podle jeho odůvodněného názoru riziko vzniku odpovědnosti dle příslušného práva, předpisu, nařízení či požadavku, bude Prodávající zproštěn všech závazků dle této Smlouvy, aniž by mu v této souvislosti vznikla jakákoliv odpovědnost.

6.2 Pokud u kterékoliv strany dojde k prodlení nebo nemůže plnit své závazky z důvodů uvedených v tomto článku po dobu delší než 180 po sobě jdoucích kalendářních dnů, může kterákoliv ze stran ukončit v té době nesplněnou část Smlouvy na základě písemného odstoupení zaslaného druhé straně, aniž by jí tím vznikla jakákoliv odpovědnost, s tím, že Kupující bude povinen zaplatit odůvodněné náklady a výdaje na jakoukoliv nedokončenou práci a za všechno Zboží dodané a Služby poskytnuté k datu ukončení Smlouvy. Smlouva se tímto odstoupením ruší s účinností dnem doručení odstoupení adresátovi. Prodávající může provést dodávku po částech. V takovém případě zakládá každá dodávka samostatnou Smlouvu, a pokud Prodávající neprovede jednu nebo více dodávek v souladu s jejich podmínkami, neopravňuje tato skutečnost Kupujícího zrušit celou Smlouvu nebo od ní odstoupit

nahoru7. Kontrola, testování a kalibrace:

7.1 Zboží bude kontrolováno Prodávajícím nebo výrobcem a v případech, kdy to Prodávající bude považovat za vhodné, projde Zboží před odesláním standardními testy Prodávajícího nebo výrobce. Jakékoliv dodatečné testy či kontroly (včetně kontroly ze strany Kupujícího nebo jeho zástupce nebo testů v přítomnosti Kupujícího či jeho zástupce a/nebo kalibrace) nebo dodání certifikátů o provedení testu a/nebo podrobné údaje z testů musí být předem písemně schváleny Prodávajícím nebo dohodnuté ve Smlouvě a Prodávající si vyhrazuje právo výše uvedené účtovat. Pokud se Kupující nebo jeho zástupce k těmto testům, kontrole a/nebo kalibraci nedostaví poté, co mu bylo zasláno oznámení, že je Zboží k testům připraveno, testování, kontrola a/nebo kalibrace proběhnou, jako kdyby byl Kupující nebo jeho zástupce přítomen, a prohlášení Prodávajícího, že Zboží těmito testy a/nebo kontrolou prošlo, případně že bylo kalibrováno, bude konečné.

7.2 Reklamace množství či správnosti dodávky, jejích zjevných vad musí být uplatněny do 7 dnů po dodání, jinak nebudou uznány.

nahoru8. Dodávka, riziko & majetkový titul:

8.1 Pokud nebude touto Smlouvou sjednáno jinak, bude Zboží dodáno za podmínek EXW,; dopravné, balné a manipulaci bude Prodávající účtovat svými běžnými sazbami. Riziko ztráty nebo škody na Zboží přechází na Kupujícího poté, co bylo dodáno, jak je uvedeno výše, a poté, co na Kupujícího výše uvedené riziko přejde, ponese odpovědnost a náklady za pojištění Zboží. Pokud je Smlouvou výslovně sjednáno, že po dodání Zboží přepravci je za pojištění Zboží odpovědný Prodávající, bude takové pojištění účtováno v běžných cenách Prodávajícího. "EXW" ("Ex-works"), "FCA", "CPT" a jakékoliv jiné dodací podmínky užité v této Smlouvě budou definovány podle nejnovějšího znění Incoterms.

8.2 Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího dnem úplného zaplacení dohodnuté ceny za Zboží (vlastnická výhrada), nedohodnou-li se účastníci ve Smlouvě jinak

nahoru9. Dokumentace a software:

9.1 Autorská práva [k softwaru a/nebo firmwaru, který tvoří součást Zboží nebo je dodáván pro užívání spolu se Zbožím (dále jen "Software"), a k dokumentaci dodávané se Zbožím (dále jen "Dokumentace")] zůstávají u příslušné Přidružené společnosti Prodávajícího (nebo takové osoby, která dodává Software a/nebo Dokumentaci Prodávajícímu) a tímto se na Kupujícího nepřevádí.

9.2 S výjimkou případů stanovených touto Smlouvou se tímto Kupujícímu v souvislosti se Zbožím uděluje na užívání Softwaru a Dokumentace nevýhradní licence bez autorských poplatků, a to pokud nebudou ze Softwaru a Dokumentace pořizovány kopie (s výjimkou případů, kdy to příslušné zákony výslovně umožňují) a Kupující bude Software a Dokumentaci udržovat v přísné tajnosti a neprozradí je/nesdělí je jiným osobám, ani jim k Softwaru či Dokumentaci neumožní přístup (s výjimkou standardních provozních a údržbových manuálů Prodávajícího). Kupující může výše uvedenou licenci převést na jinou stranu, která Zboží koupí, zapůjčí nebo si je pronajme, s tím, že tato druhá strana přistoupí na podmínky tohoto článku 9 a svůj souhlas vyjádří písemně.

9.3 Bez ohledu na ustanovení článku 9.2 se bude užívání konkrétního Softwaru Kupujícím (jak je tento Software specifikován Prodávajícím, zejména pak Software řídícího systému) řídit výhradně licenční smlouvou příslušné Přidružené společnosti Prodávajícího nebo licenční smlouvou třetí strany, která je původcem tohoto Softwaru.

9.4 Prodávající a jeho Přidružená společnost si ponechají právo ke všem vynálezům, návrhům a postupům, které vytvořili nebo objevili, a s výjimkou případů uvedených v tomto článku 9 se žádná práva k duševnímu vlastnictví Kupujícímu neudělují.

nahoru10. Záruka:

10.1 S výhradou ostatních ustanovení této Smlouvy zaručuje Prodávající (i) nezpochybnitelný nárok a ničím nezatížené užívání Zboží; (ii) že Zboží vyrobené Prodávajícím a/nebo Přidruženými společnostmi Prodávajícího bude odpovídat příslušným specifikacím Prodávajícího a bude prosto vad materiálu a provedení a (iii) že Služby budou Prodávajícím nebo jeho Přidruženými společnostmi poskytovány s vynaložením všech dovedností, starostlivosti a řádné péče a v souladu s řádnou technickou praxí. Prodávající opraví (nebo dle svého uvážení nahradí část či části) jakékoliv vady, které se při řádném užívání, péči a údržbě objevily na Zboží vyrobeném v podniku Prodávajícího a/nebo Přidružené společnosti Prodávajícího a o kterých byl Prodávající informován písemnou reklamací Kupujícího podanou do 24 kalendářních měsíců od jeho dodávky pro Digitální produkty a 12 kalendářních měsíců od jeho dodávky pro Analogové a Ostatní produkty, není-li v písemném Potvrzení objednávky nebo Smlouvě uvedeno jinak, (dále jen "Záruční doba"), a jejichž příčinou je pouze špatný materiál či provedení, s podmínkou, že vadné položky zboží budou vráceny Prodávajícímu na náklady (přeprava a pojištění) Kupujícího ve lhůtě stanovené Prodávajícím. Nahrazené vadné části nebo položky zboží se stanou majetkem Prodávajícího. Vady zjištěné ve shora uvedené Záruční době je Kupující povinen písemně oznámit Prodávajícímu (reklamací) bez zbytečného odkladu po jejich zjištění a v tomto oznámení je povinen vady popsat nebo popsat, jak se projevují. Prodávající dodá opravené nebo nahrazené položky zboží Kupujícímu na místo určené Kupujícím v reklamaci (není-li tohoto určení, pak do jeho hlavního místa podnikání) v České republice. Prodávající napraví vady Služeb, které poskytuje on nebo jeho Přidružené společnosti a o jejichž vadném poskytování byl Prodávající informován Kupujícím do devadesáti dnů od provedení takových Služeb. Zboží nebo Služby opravené, nahrazené či napravené v souladu s tímto článkem 10.1 podléhají výše uvedené záruce po dosud zbývající Záruční dobu nebo po dobu devadesáti dnů od data jejich vrácení po opravě Kupujícímu (nebo ukončení nápravy v případě Služeb) podle toho, která doba skončí později.

10.2 Zboží nebo Služby, které Prodávající získá od třetí strany (která není Přidruženou společností Prodávajícího) k dalšímu prodeji Kupujícímu, podléhají záruce v rozsahu určeném původním výrobcem.

10.3 Bez ohledu na ustanovení článků 10.1 a 10.2 nenese Prodávající odpovědnost za žádné vady způsobené běžným opotřebením, za materiály či provedení vytvořené, dodané či specifikované Kupujícím, vady vzniklé v důsledku nedodržení požadavků Prodávajícího na skladování, instalaci, provoz či provozní prostředí, vady vzniklé nesprávnou údržbou, úpravami či opravami, ke kterým nedal Prodávající svůj předchozí písemný souhlas, ani za vady vzniklé v důsledku užívání nepovoleného softwaru či náhradních dílů. Náklady Prodávajícího vzniklé v souvislosti s vyšetřováním a napravováním těchto vad, na něž se nevztahuje záruka, budou na žádost Prodávajícího uhrazeny Kupujícím. Po celou dobu zůstává Kupující výhradně odpovědný za přiměřenost a přesnost všech informací, které při reklamaci vad Zboží poskytuje.

10.4 S výhradou článku 12 zakládá výše uvedené (a) výhradní záruku ze strany Prodávajícího a (b) výlučný prostředek nápravy Kupujícímu za porušení výše uvedeného. Žádné jiné prohlášení, záruka ani podmínka jakéhokoliv druhu, výslovná či mlčky předpokládaná, se nevztahuje na uspokojivou kvalitu, obchodovatelnost, využitelnost ke konkrétnímu účelu ani na jiné záležitosti týkající se Zboží či služeb.

nahoru11. Porušení partnerských a autorských práv:

11.1 S výhradou článku 12 odškodní Prodávající Kupujícího v případě jakéhokoliv nároku za porušení práv k Patentům, Průmyslovým vzorům, Práv ke chráněným vzorům, Ochranným známkám, Autorských práv (dále jen "Práva vyplývající z duševního vlastnictví") existujících k datu účinnosti této Smlouvy, vyplývající z užívání nebo prodeje Zboží, za veškeré důvodné náklady a nároky, které byly proti Kupujícímu vzneseny na základě jakékoliv žaloby ohledně porušení autorských práv nebo za které může nést Kupující odpovědnost s tím, že Prodávající není povinen odškodnit Kupujícího, pokud:

(i) Takové porušení vyplývá ze skutečnosti, že Prodávající se řídil návrhem nebo pokynem vydaným Kupujícím, nebo pokud bylo toto Zboží použito způsobem či za účelem (případně v zemi), o kterých nebyl Prodávající informován nebo nebyly specifikovány před datem uzavření této Smlouvy či v souvislosti nebo ve spojení s jakýmkoliv dalším zařízením či softwarem; nebo

(ii) Prodávající na své vlastní náklady zajistil pro Kupujícího právo na pokračující užívání Zboží nebo změnil či nahradil Zboží tak, aby Zboží neporušovalo zákony; nebo

(iii) Kupující písemně neinformoval Prodávajícího v nejbližším možném termínu o jakémkoliv nároku, který byl nebo bude vznesen, případně o jakékoliv žalobě, která hrozí nebo byla podána proti Kupujícímu, a/nebo Kupující neumožnil Prodávajícímu, aby Prodávající na své náklady zahájil a vedl jakékoliv soudní řízení, které může v této souvislosti vzniknout a všechna jednání ohledně vypořádání nároku; nebo

(iv) Kupující bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího učinil doznání, které poškozuje nebo může poškodit práva Prodávajícího s ohledem na takový nárok či žalobu; nebo

(v) Zboží bylo upraveno, aniž by k tomu Prodávající udělil předem svůj písemný souhlas.

11.2 Kupující zaručuje, že jakýkoliv vzor či pokyn, který dodal, resp. vydal, neporuší žádná Práva k duševnímu vlastnictví v rámci plnění závazků Prodávajícího dle této Smlouvy, a odškodní Prodávajícího za všechny důvodné náklady a škody, které mohou Prodávajícímu vzniknout v důsledku jakéhokoliv porušení této záruky.

nahoru12. Omezení odpovědnosti:

Strany souhlasí s tím, že předvídatelná a důvodná míra odpovědnosti Prodávajícího a jeho Přidružených společností za veškeré škody a nároky vzniklé, resp. vznesené, jakýmkoliv způsobem (dále jen "Škody"), kterou v den podpisu této konkrétní Smlouvy obě strany předvídaly jako možný důsledek porušení závazků vyplývajících z této Smlouvy a která by mohla být v souvislosti s předmětnými skutečnostmi a předmětem této Smlouvy předvídána, nepřesáhne částku rovnající se Smluvní ceně. Strany souhlasí s tím, že tato omezená odpovědnost za Škody vyplývající ze Smlouvy je přiměřená okolnostem předmětu této Smlouvy a obchodním vztahům. To neomezuje odpovědnost Kupujícího za řádnou a včasnou úhradu všech řádně splatných platebních povinností dle této Smlouvy.

nahoru13. Zákonné a jiné předpisy:

13.1 Pokud bude zvýšen či snížen rozsah povinností Prodávajícího dle této Smlouvy z důvodu vytvoření, případně změny jakéhokoliv zákona či nařízení, předpisu nebo vyhlášky s platností zákona, které budou mít dopad na plnění závazků Prodávajícího dle této Smlouvy, bude Smluvní cena a dodací doba v tom smyslu upravena a/nebo bude případně plnění této Smlouvy pozastaveno či Smlouva ukončena.

13.2 S výjimkou případů, kdy to příslušné zákony vyžadují jinak, nenese Prodávající žádnou odpovědnost za sběr, zpracování, recyklaci nebo likvidaci (i) Zboží nebo kterékoliv jeho části, pokud se toto Zboží považuje ze zákona za odpad, nebo (ii) jakékoliv věci, kterou Zboží či jeho část nahradila. Pokud je Prodávající povinen dle příslušného právního předpisu, včetně legislativy týkající se elektrického a elektronického zařízení jako odpadu, Evropské direktivy 2002/96/EC (WEEE) a související legislativy v členských státech EU, zajistit likvidaci Zboží nebo jakékoliv jeho části jako odpadu, zaplatí Kupující (pokud to nebude zakázáno příslušným zákonem) Prodávajícímu vedle Kupní ceny i (i) běžné poplatky vzniklé Prodávajícímu při likvidaci tohoto Zboží, nebo (ii) pokud nemá tyto běžné poplatky, náklady Prodávajícího (včetně všech nákladů na manipulaci, dopravu a likvidaci a přiměřené režijní přirážky) vzniklé při likvidaci tohoto Zboží.

13.3 Zaměstnanci Kupujícího budou dodržovat, pokud se budou nacházet v prostorách Prodávajícího, příslušná pravidla Prodávajícího platná pro dané místo i pokyny Prodávajícího, předpisy a pokyny týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví a majetku.

nahoru14. Dodržování příslušných zákonů:

Kupující se zavazuje, že na přijetí a používání hardwaru, softwaru, služeb a technologie se budou vztahovat veškeré zákony obecně závazné, právní předpisy, nařízení a požadavky v platném znění týkající se dovozu, regulace vývozu a sankcí, a to zejména zákony, právní předpisy, nařízení a požadavky Spojených států amerických, Evropské unie a jurisdikcí, ve kterých mají sídlo Prodávající a Kupující nebo ze kterých jsou dodávány příslušné díly, a dále se na výše uvedené budou vztahovat i podmínky stanovené v jakýchkoliv licencích, povoleních, všeobecné licence nebo související výjimky z licence. V žádném případě Kupující nepoužije, nepřevede, neuvolní, nevyveze ani opětovně nevyveze žádný hardware, software ani technologie v rozporu s příslušnými zákony, právními předpisy, nařízeními nebo požadavky, případně podmínkami jakýchkoliv licencí, povolení či souvisejících výjimek z licence. Kupující se dále zavazuje, že se nebude angažovat v žádné činnosti, která by Prodávajícího nebo jeho Přidružené společnosti vystavovala riziku uložení pokuty ze zákona nebo právních předpisů jakékoliv jurisdikce zakazující nepatřičné platby, zejména úplatky úředníkům státních či administrativně správních orgánů, jejich pobočkám nebo místním politickým organizacím, politickým stranám nebo funkcionářům politické strany, případně kandidátovi na veřejnou funkci nebo jakémukoliv zaměstnanci jakéhokoliv zákazníka či dodavatele. Kupující se zavazuje, že bude dodržovat veškeré příslušné právní a etické požadavky a požadavky týkající se dodržování příslušných zákonů.

nahoru15. Případ neplnění závazku, platební nescopnost a zrušení:

Prodávající je oprávněn, aniž by tím byla dotčena jeho případná práva, zrušit celou nebo část této Smlouvy s okamžitou platností písemným odstoupením doručeným Kupujícímu, pokud (a) je Kupující v prodlení s plněním kteréhokoliv ze svých závazků dle této Smlouvy a do 30 (třiceti) dnů poté, co ho Prodávající písemným oznámením na toto neplnění upozorní, tento stav v uvedené lhůtě nenapraví, pokud je tak možné učinit v rámci výše uvedené lhůty, nebo není-li možno případ neplnění závazku napravit ve výše uvedené lhůtě, pokud nepřijme opatření vedoucí k nápravě, nebo (b) dojde u Kupujícího ke vzniku platební neschopnosti. "Případ platební neschopnosti" ve vztahu ke Kupujícímu znamená kteroukoliv z následujících událostí: (i) dojde k jednání věřitelů Kupujícího nebo Kupujícípodá návrh na zahájení insolvenčního řízení na svůj majetek, nebo je na majetek Kupujícího takový návrh podán, (ii) insolvenční správce, správce konkurzní podstaty nebo podobná osoba převezme správu veškerého majetku Kupujícího nebo jeho podstatné části, případně bude jmenována, aby tento majetek do správy převzala, nebo v souvislosti s tímto majetkem dojde (případně je to vynuceno) k jeho zabavení, exekuci nebo jinému postupu (který není do sedmi dnů zrušen), (iii) Kupující ukončí podnikání nebo není schopen platit své dluhy, , (iv) je podán návrh (přičemž tento návrh nebude do 28 dnů vzat zpět) nebo bude přijato usnesení či vydán příkaz k uvalení nucené správy nebo ke zrušení a k likvidaci Kupujícího, k jeho konkurzu či zrušení nebo (v) dojde v souvislosti s Kupujícím k události, která je analogická k výše uvedenému v jakékoliv jurisdikci, ve které je Kupující založen, má zde bydliště, sídlo nebo ve které podniká, případně má majetek. Prodávající je oprávněn k tomu, by mu Kupující či zástupce Kupujícího proplatili veškeré náklady a škody, které mu vzniknou v důsledku takového zrušení Smlouvy, včetně odůvodněné náhrady režijních výdajů a náhrady ušlého zisku.

nahoru16. Dodatkové podmínky:

Pokud je součástí Zboží řídící systém, vztahují se Dodatkové podmínky Prodávajícího týkající se dodávky řídících systémů a souvisejících služeb pouze na tento řídící systém a související služby. Tyto Dodatkové podmínky mají přednost před Podmínkami prodeje, Prodávající dá jejich kopie k dispozici na požádání.

nahoru17. Různé:

17.1 Žádný případ vzdání se práva kteroukoliv ze stran v souvislosti s jakýmkoliv porušením nebo neplněním závazku nebo jakéhokoliv práva a prostředku nápravy a žádný případ neexistence jednání nezakládá trvalé vzdání se práva na postih jakéhokoliv dalšího porušení či neplnění závazku nebo jakéhokoliv práva či prostředku nápravy, pokud toto vzdání se nebude vyjádřeno písemně a podepsáno povinnou stranou.

17.2 V případě, že se ustanovení kteréhokoliv článku, odstavce či jiné ustanovení této Smlouvy stane neplatným dle jakéhokoliv zákona či právního předpisu, bude toto ustanovení (a to pouze v rozsahu takového ustanovení) považováno za vynechané, aniž by byla dotčena platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy.

17.3 Kupující nemá právo postoupit svá práva ani závazky dle této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího třetí osobě.

17.4 Prodávající tuto Smlouvu uzavírá jako hlavní strana. Kupující se zavazuje, že se bude obracet pouze na Prodávajícího za účelem řádného plnění Smlouvy.

17.5 Zboží a služby poskytované dle této Smlouvy nejsou prodávány ani nejsou určeny k použití v jakémkoliv jaderném zařízení nebo aplikaci související s jaderným zařízením. Kupující (i) přijímá Zboží a Služby v souladu s výše uvedeným omezením, (ii) zavazuje se, že o tomto omezení bude písemně informovat veškeré další kupující a uživatele, a (iii) zavazuje se, že odškodní a bude chránit Prodávajícího a Přidružené společnosti před všemi nároky, ztrátami, odpovědností, žalobami, rozsudky, jinými rozhodnutími a škodami, (včetně nahodilých a následných škod) vyplývajícími z užívání Zboží a Služeb v jakémkoliv jaderném zařízení nebo aplikaci související s jaderným zařízením, ať již žaloba vychází ze Smlouvy či jinak, včetně domněnek, že odpovědnost Prodávajícího vyplývá z nedbalosti nebo z objektivní odpovědnosti.

17.6 Tato Smlouva bude ve všech ohledech vykládána v souladu s právním řádem České republiky s vyloučením případných dopadů, jež by mohla mít Vídeňská úmluva o smlouvách o mezinárodním prodeji zboží z roku 1980, a v maximálním rozsahu přípustném ze zákona nebude brán ohled na případný střet zákonů či předpisů, jež by mohly aplikovat zákony jakékoli jiné jurisdikce. Veškeré spory vyplývající z této Smlouvy podléhají výhradní jurisdikci soudů České republiky.

17.7 Nadpisy článků a odstavců této Smlouvy slouží pouze k informativním účelům a nebudou mít vliv na výklad této Smlouvy.

17.8 Veškeré nároky vznesené a oznámení podaná v souvislosti s touto Smlouvou musí být v písemné podobě.

nahoru18. Podmínky platnosti nabídky:

18.1 Tato cenová nabídka, objednávka přijatá na základě této nabídky a splnění veškerých smluvních povinností z ní vyplývajících podléhají všem stávajícím příslušným zákonům, nařízením, směrnicím a požadavkům, které upravují kontrolu a sankce při dovozu a vývozu, včetně, avšak ne pouze, zákonů, nařízení, směrnic a požadavků vydaných Spojenými státy americkými v příslušných případech. Tyto zákony a nařízení však mohou být v průběhu času měněny, a to i v době zpracování objednávky. Pokud Control Techniques Brno s.r.o. (dále jen „Společnost“) nezíská veškeré nezbytné nebo doporučené licence, oprávnění nebo souhlasy, a to i v důsledku nečinnosti kompetentního státního orgánu, nebo pokud dojde k zamítnutí či odvolání takových licencí, oprávnění nebo souhlasů, nebo pokud dojde ke změně v příslušných zákonech, nařízeních, směrnicích nebo požadavcích, které by Společnosti zakazovaly realizaci objednávky nebo které by podle odůvodněného mínění Společnosti mohly jiným způsobem vystavit Společnost riziku, že jí vznikne škoda nebo odpovědnost podle takových zákonů, nařízení, směrnic nebo požadavků při realizaci objednávky, veškeré závazky Společnosti z jakékoliv objednávky, jež vznikla na základě této cenové nabídky, zaniknou nebo od nich Společnost odstoupí bez jakéhokoliv postihu.

18.2 Pokud by výsledkem současné cenové nabídky byla Odbytová smlouva s Control Techniques Brno s.r.o. (dále jen „Společnost“), bude mít Společnost povinnost zkontrolovat před přijetím objednávky cílové místo určení, cílové užití a koncového uživatele zboží vzhledem k tomu, že Smlouva podléhá všem platným zákonům, nařízením, směrnicím a požadavkům, které upravují kontrolu a sankce při dovozu a vývozu. Zákazník se zavazuje, že Společnosti poskytne takové informace na první požádání v průběhu objednávkového procesu. Žádná objednávka nebude Společností akceptována nebo nebude pro Společnost závazná, dokud takové informace neobdrží a dokud nebude zkontrolováno a prověřeno, že transakce splňuje veškeré náležitosti.

nahoru19. Podmínky pro splnění dodávky/smlouvy:

Splnění této objednávky/smlouvy podléhá všem stávajícím příslušným zákonům, nařízením, směrnicím a požadavkům, které upravují kontrolu a sankce při dovozu a vývozu, včetně zákonů, nařízení, směrnic a požadavků vydaných Spojenými státy americkými v příslušných případech. Tyto zákony a nařízení však mohou být v průběhu času měněny, a to i v době zpracování objednávky/smlouvy. Pokud Control Techniques Brno s.r.o. (dále jen „Společnost“) nezíská veškeré nezbytné nebo doporučené licence, oprávnění nebo souhlasy, a to i v důsledku nečinnosti kompetentního státního orgánu, nebo pokud dojde k zamítnutí či odvolání takových licencí, oprávnění nebo souhlasů, nebo pokud dojde ke změně v příslušných zákonech, nařízeních, směrnicích nebo požadavcích, které by Společnosti zakazovaly realizaci objednávky nebo které by podle odůvodněného mínění Společnosti mohly jiným způsobem vystavit Společnost riziku, že jí vznikne odpovědnost podle takových zákonů, nařízení, směrnic nebo požadavků při realizaci objednávky, uplatní se na takovou nemožnost plnění závazků Společnosti z této objednávky/smlouvy ustanovení paragrafu 2006 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku účinného od 1.1.2014 (dále jen Občanský zákoník) o okolnostech vylučujících odpovědnost a Společnost bude bez jakéhokoliv postihu nebo odpovědnosti za škodu (včetně skutečné škody a ušlého zisku) zproštěna veškerých závazků z této objednávky/smlouvy, které tím z důvodu nemožnosti plnění zaniknou. Tato objednávka/smlouva nabývá účinnosti až poté, kdy smluvní strany obdrží veškerá nezbytná povolení, souhlasy, licence nebo jakékoliv další správní akty podobné povahy, které jsou vyžadovány podle příslušných zákonů pro splnění závazků vyplývajících z této objednávky/ smlouvy.

 

Všeobecné podmínky prodeje Produktů a Řídicích systémů pro spotřebitele číslo: CPPS1

Control Techniques Brno s.r.o.
Podnikatelská 2b,
612 00 Brno, Česká republika

Obchodní rejstřík KS Brno, oddíl C, vložka 14511
CT Vydání 10/2014

Vztahy neupravené obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb. v platném znění, dále jen ObčZ) § 1810 a násl. a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

Pro spotřebitele platí „Všeobecné podmínky prodeje Produktů a Řídicích systémů pro podnikatele číslo: CPP1“ s následujícími změnami a doplňky:

Doplněk 1

1.1 Smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím jako spotřebitelem podle Všeobecných podmínek prodeje Produktů a Řídících systémů prostředky komunikace na dálku a mimo prostor obvyklý pro podnikání Prodávajícího není Smlouvou uzavíranou na dobu neurčitou nebo jejímž předmětem je opakované plnění (není rámcovou Kupní smlouvou).

1.2 Od Smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím jako spotřebitelem má Kupující právo odstoupit podle § 1829 odst. 1 ObčZ bez uvedení důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne uzavření Smlouvy nebo, jde-li o Smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí Zboží, ode dne převzetí poslední dodávky Zboží. Odstoupení od Smlouvy musí být písemné (při použití elektronické pošty s el. podpisem Kupujícího) a musí být doručeno Prodávajícímu nejpozději v poslední den shora uvedené čtrnáctidenní lhůty. Kupující jako spotřebitel nemá právo takto odstoupit od Smlouvy (její části) jejímž předmětem je dodání Zboží jako např. software, které podléhá licenci či autorskoprávní ochraně.

1.3 Odstoupí-li Kupující jako spotřebitel podle odst. 1.2. od Smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejlépe spolu s odstupním projevem, nejpozději však do 14 dnů od doručení odstoupení od Smlouvy veškeré Zboží, které od Prodávajícího obdržel. V případě odstoupení od Smlouvy Kupujícím jako spotřebitelem podle odst. 1.2. nese Kupující jako spotřebitel náklady za navrácení Zboží Prodávajícímu, jestliže toto Zboží nemůže být pro svou povahu vráceno Prodávajícímu obvyklou poštovní cestou.

1.4 Zboží musí Kupující jako spotřebitel vrátit Prodávajícímu v původním obalu, s dokladem o koupi, nepoškozené, bez známek použití, včetně veškerého příslušenství, dobře zabalené proti případnému poškození během přepravy. Zboží nelze vrátit Prodávajícímu na dobírku, v takovém případě je Prodávající není povinen převzít a nepřevezme a k odstoupení Kupujícího jako spotřebitele od Smlouvy se nepřihlíží.

1.5 Prodávající v případě řádného, platného a včasného písemného odstoupení Kupujícího jako spotřebitele od Smlouvy vrátí Kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od vrácení Zboží nebo ode dne, kdy Prodávajícímu Kupující jako spotřebitel řádné odeslání nebo předání k přepravě vráceného Zboží prokázal, všechny peněžní prostředky, které od Kupujícího jako spotřebitele obdržel, včetně úhrady nákladů za přepravu Zboží Kupujícímu jako spotřebiteli, kterou od Kupujícího jako spotřebitele přijal. Jestliže Kupující jako spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání Zboží, který Prodávající ve své nabídce Zboží anbo ve svém Potvrzení objednávky nabídl, vrátí Prodávající Kupujícímu jako spotřebiteli náklady na dodání Zboží ve výši odpovídající Prodávajícím nabízenému nejlevnějšímu způsobu dodání a přepravy Zboží Kupujícímu. Jestliže Zboží vrácené Prodávajícímu Kupujícím jako spotřebitelem nebylo v absolutním pořádku, bez sebemenší známky použití, nebylo v nepoškozených původních obalech, včetně jejich výplně a nebyla k němu přiložena všechna dodaná dokumentace, Prodávající sníží částku peněžních prostředků vrácených Kupujícímu jako spotřebiteli o částku odpovídající nákladům vynaloženým Prodávajícím na znovuuvedení Zboží do řádného stavu tak, aby bylo způsobilé k řádnému prodeji. Jakmile Prodávající obdrží vrácené Zboží, vystaví do 3 dnů od přijetí Zboží Kupujícímu jako spotřebiteli daňový dobropis k daňovému dokladu (zjednodušenému daňovému dokladu) pro vyúčtování kupní ceny Zboží v rozsahu částky, kterou je Prodávající oprávněně zavázán vrátit Kupujícímu jako spotřebiteli v souladu se shora uvedenými podmínkami, a ten zašle Kupujícímu k podpisu. Po zpětném obdržení daňového dobropisu potvrzeného Kupujícím jako spotřebitelem Prodávající neprodleně vrátí Kupujícímu zaplacenou kupní cenu (její oprávněnou část) způsobem, který si zvolí Kupující.

Změna 1

Oproti znění článku 10.1. (Záruka) podmínek CPP1 se na veškeré zboží dodávané a prodávané Kupujícímu jako spotřebiteli vztahuje záruka na jakost v délce 24 měsíců od dodání Zboží Kupujícímu.