Zavřít
COMMANDER S střídavý měnič a MARSHAL aplikační rozhraní - Jednoduché aplikace jednoduše
+420 511 180 111 Pracovní dny 8 - 15 h

Podmínky bezplatné pětileté záruky výrobce Commander C

V těchto podmínkách „vy“ a „váš“ označuje koncového uživatele měniče COMMANDER C, „my“, „náš“ nebo „naše“ označuje výrobce měniče COMMANDER C, společnost Nidec Industrial Automation UK Limited, a „měnič“ je označení pro váš frekvenční měnič CONTROL TECHNIQUES pod značkou COMMANDER C.

Registrace koupě

Abyste mohli uplatnit tuto bezplatnou pětiletou záruku výrobce, musíte váš měnič registrovat na naší webové stránce (www.drive-setup.com) během šesti (6) měsíců od data nákupu. Pokud tuto registraci v uvedené lhůtě neprovedete, bude to znamenat, že váš měnič bude mít pouze tu záruku, kterou vám udělila osoba nebo subjekt, který vám měnič prodal. Při registraci budete muset poskytnout vaše kontaktní údaje, doklad o nákupu, sériové číslo vašeho měniče a další relevantní informace.

Trvání nabídky Bezplatné pětileté záruky výrobce

Vyhrazujeme si právo tuto nabídku bezplatné pětileté záruky výrobce kdykoli zrušit.

Zpracování osobních údajů

V Oznámení o ochraně osobních údajů na naší webové stránce je vysvětleno, jak budeme zpracovávat osobní údaje, které od vás získáme při registraci vašeho měniče na naší webové stránce. Přístup k našemu Oznámení o ochraně osobních údajů je https://acim.nidec.com/drives/control-techniques/privacy-notice.

Záruční podmínky

Záruka: Zaručujeme, že ve všech podstatných aspektech bude měnič odpovídat našim písemným specifikacím, a že měnič bude bez jakýchkoli vad materiálu a zpracování po dobu pěti (5) let od data nákupu měniče („záruční doba“).

Náprava: Napravíme jakékoli vady nebo vadné měniče, a to opravou, nebo dle našeho uvážení dodáním náhradního měniče nebo dílů měniče za předpokladu, že jsme byli o takových vadách nebo vadném měniči informováni obratem po zjištění a v záruční době. „Vada“ nebo „vadný měnič“ označuje poruchu měniče, která je způsobena výhradně nesplněním specifikací nebo pouchovými materiály či zpracováním, a která se u měniče objeví při řádném používání, péči a údržbě. Pro ohlášení jakékoli vady musíte kontaktovat obchodní kancelář nebo autorizovaného distributora, od kterého jste měnič zakoupili („prodávající“). Prostřednictvím prodávajícího musíte předem požádat o náš souhlas a oprávnění k vrácení jakéhokoli vadného měniče, který musíte odeslat na vaše náklady, včetně nákladů pojištění, a to na adresu, kterou vám sdělíme. Pokud dle našeho odborného posouzení nevyplývají vady vrácených měničů výhradně z nesplnění specifikací, poruchových materiálů nebo zpracování, nebo pokud je zjištěno, že vady vyplývají z nesprávného používání, péče a údržby, pak vám daný měnič vrátíme na vaše náklady. Opravený nebo náhradní měnič budete moct vyzvednout od prodávajícího. Jakékoli vyměněné měniče se stanou našim majetkem. Na jakýkoli měnič, který byl námi opraven nebo vyměněn dle této záruky, se budou vztahovat tyto záruční podmínky ve zbývající části záruční doby, která doposud nevypršela.

Výluky: Neponeseme odpovědnost za žádné vady, které jsou způsobené: úmyslným poškozením; nedbalostí; abnormálním používáním měniče nebo používání měniče pro jiný účel, než který byl námi specifikován; běžným opotřebením; materiály nebo zpracováním, které jste provedli, poskytli nebo specifikovali vy; nesplněním našich požadavků, které se týkají skladování, instalace a provozu měniče, či environmentálních požadavků; nedostatkem řádné údržby měniče; jakoukoli úpravou nebo opravou měniče, která námi nebyla předem písemně schválena; použitím neschváleného softwaru či náhradních dílů k měniči. Naše náklady, které vzniknou při zkoumání a nápravě takových vad, zaplatíte na požádání vy. Tato záruka se vztahuje pouze na měnič, který je okamžitě použitelný; nekryje náklady demontáže a opětovné montáže měniče do vybavení, do kterého je upevněn. Tato záruka kryje pouze díly a práci, které jsou potřeba k opravě měniče, pokud je vyžadována.

Disclaimer: V maximálním rozsahu povoleném právními předpisy je tato záruka naší jedinou zárukou a vašim výhradním nárokem na nápravu jejího porušení, přičemž žádná prohlášení, záruky nebo podmínky jakéhokoli druhu, výslovné nebo implicitní, se nepoužijí pro uspokojivou kvalitu, prodejnost, vhodnost pro jakýkoli konkrétní účel nebo jakoukoli jinou záležitost, pokud jde o měnič.